DOPRAVA ZDARMA

Zásady ochrany osobných údajov

dolle.sk
POLSTAR, s.r.o.
Bardejov
Nižšie uvádzame informácie o zásadách a spôsoboch spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s našim podnikaním. V pravidlách nájdete najdôležitejšie informácie o tom, ako spoločnosť DOLLE spracúva Vaše osobné údaje.
KTO JE SPRÁVCA MOJICH ÚDAJOV?
Správcom Vašich osobných údajov je DOLLE Sp. z o., ul. Międzyrzecka 149, 43-382 Bielsko-Biała, zapísaná v Registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Bielsko-Biała, VIII Obchodný oddiel Národného súdneho registra pod číslom 0000239789, NIP: 9542518494, www.dolle.com. .
Vo veciach ochrany vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať e-mailom na biuro@dolle.com, alebo poštou na adrese DOLLE Sp. z o., ul. Międzyrzecka 149, 43-382 Bielsko-Biała, s anotáciou „Osobné údaje“.
ODKIAĽ DOLLE ZÍSKAVA MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje získavame predovšetkým od Vás. Svoje údaje na kontaktovanie spoločnosti DOLLE nám poskytnete zaslaním e-mailu, vyplnením kontaktného formulára alebo dokonca poskytnutím svojej vizitky. Vaše údaje získavame aj v súvislosti s obchodnými aktivitami spoločnosti Dolle.
Ak ste našim klientom, zhotoviteľom alebo dodávateľom a prevádzkujete živnosť alebo zastupujete spoločnosť či organizačnú zložku, získavame vaše osobné údaje najmä od vás. Poskytnete nám svoje údaje na kontaktovanie spoločnosti DOLLE odoslaním e-mailu. Vaše údaje získavame aj v súvislosti s obchodnými aktivitami spoločnosti DOLLE a realizáciou transakcií predaja produktov.
Ak ste zamestnancom spoločnosti alebo organizačnej zložky a spoločnosť DOLLE spracúva vaše osobné údaje, hoci ste ich nikdy priamo neposkytli – stáva sa, že nám vaše údaje môžu poskytnúť tretie osoby, na vašu žiadosť alebo v súvislosti s vašimi úradnými povinnosti. Vaše údaje nám môže poskytnúť váš zamestnávateľ, aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti so spoluprácou, ktorú vykonávame so subjektom, v ktorom ste zamestnaný.
ZAMESTNANCI A UCHÁDZAČI
Ak ste naším zamestnancom alebo dodávateľom, vaše osobné údaje získavame najmä od vás. Vaše osobné údaje nám poskytujete na účely nevyhnutné z hľadiska zamestnania – pri uzatváraní pracovnej zmluvy alebo pri vypĺňaní osobného dotazníka. Ako váš zamestnávateľ alebo príkazca musíme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme vás mohli kontaktovať a riadne vybaviť všetky záležitosti súvisiace s vaším zamestnaním, a to aj na daňové účely alebo účely sociálneho zabezpečenia. Stáva sa, že niektoré Vaše osobné údaje nám poskytnú tretie strany, napríklad štátne orgány, ktoré budú kontaktovať DOLLE ako Vášho zamestnávateľa.
Ak práve robíte kroky na nadviazanie spolupráce s nami a chcete zaslať svoj životopis alebo motivačný list spoločnosti DOLLE, získavame od vás vaše osobné údaje, aby sme vás mohli kontaktovať a zahrnúť do výberového konania. Stáva sa, že využívame pomoc externých subjektov – dedikované náborové portály, alebo pomoc subjektov zaoberajúcich sa náborom zamestnancov. V tomto prípade nám Vaše osobné údaje poskytujú tieto subjekty na základe Vášho súhlasu a žiadosti.
NA AKÝ ÚČEL SPRACUJE DOLLE MOJE ÚDAJE?
PODNIKANIE
Ak sme Vaše osobné údaje získali v súvislosti s vykonávanou obchodnou činnosťou, budú Vaše osobné údaje použité na účely procesu predaja a nákupu. To zahŕňa najmä získanie kontaktných údajov od vás, čo spoločnosti Dolle umožní nadviazať a udržiavať kontakt s vami počas spolupráce.
Vašu adresu a registračné údaje využívame aj za účelom doručenia tovaru na Vami určené miesto, vystavenia predajných dokladov alebo vysporiadania našej spolupráce. Vaše osobné údaje tiež potrebujeme, ak si chcete uplatniť svoje práva súvisiace s našou spoluprácou – reklamovať, využiť záruku alebo tam, kde je to použiteľné – zo záruky.
Ak prevádzkujete živnosť alebo zastupujete spoločnosť či organizačnú zložku – Vaše osobné údaje spracúvame aj na daňové, právne a účtovné účely. Potrebujeme ich na zverejnenie príslušných údajov na zmluve alebo faktúre, ako aj – na použitie pri vedení našej daňovej evidencie. Spracúvanie vašich osobných údajov však bude vždy súvisieť s našou obchodnou činnosťou.
Ak ste zamestnancom nášho zhotoviteľa alebo dodávateľa, budeme Vaše osobné údaje potrebovať najmä za účelom nadviazania a udržiavania kontaktu s Vami alebo subjektom, v ktorom pracujete – opäť len na ekonomické účely.
Vaše osobné údaje, ktoré používame na účely súvisiace s hospodárskou spoluprácou, spoločnosť Dolle bez vášho súhlasu nepoužije na iné účely. Predovšetkým nebudeme spracúvať vaše údaje na marketingové účely bez vášho výslovného súhlasu.
PREVÁDZKA WEBOVEJ STRÁNKY WWW.DOLLE.COM.PL
Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme zabezpečili funkčnosť našej webovej stránky www.dolle.com.pl v súlade s platnými pravidlami pre webové stránky. Vaše osobné údaje používame najmä na to, aby sme vám poskytli možnosť kontaktovať spoločnosť Dolle pomocou nášho reklamačného formulára, čo nám umožňuje zlepšiť proces reklamácie.
Vaše osobné údaje, ktoré používame na účely súvisiace s prevádzkou webovej stránky, spoločnosť Dolle bez vášho súhlasu nepoužije na iné účely. Predovšetkým nebudeme spracúvať vaše údaje na marketingové účely bez vášho výslovného súhlasu.
RIEŠENIE PRACOVNÉHO VZŤAHU
Ak ste naším zamestnancom alebo dodávateľom, používame vaše osobné údaje na účely súvisiace s vaším zamestnaním. Ako váš zamestnávateľ alebo mandant si musíme splniť množstvo povinností – ako z hľadiska riadneho dojednania našej spolupráce, tak aj v personálnych a mzdových záležitostiach. Ako zamestnávatelia máme tiež určité práva – vaše osobné údaje používame napríklad na to, aby sme vás mohli kontaktovať alebo kontrolovať účinky vašej práce.
Vaše osobné údaje tiež potrebujeme, aby sme vám mohli poskytnúť prístup k výhodám a právam
Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytovali dávky a podporu v prípade choroby alebo materstva, ako aj v prípade pracovného úrazu. Účelom spracúvania vašich osobných údajov je opäť riadne vybavenie pracovného pomeru alebo zmluvy medzi nami a ochrana vašich životne dôležitých záujmov.
Môže sa stať, že vaše osobné údaje použijeme aj na to, aby sme o vás poskytli informácie tretím stranám, napríklad banke, v ktorej žiadate o úver, poisťovateľovi alebo orgánu verejnej moci, ktorý sa nás bude pýtať. V týchto situáciách budú vaše osobné údaje zverejnené vo váš prospech, na vašu žiadosť alebo v súvislosti so zákonnými povinnosťami spoločnosti DOLLE.
Vaše osobné údaje, ktoré používame na účely súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom alebo zmluvou, spoločnosť Dolle bez vášho súhlasu nepoužije na iné účely. Predovšetkým nebudeme spracúvať vaše údaje na marketingové účely bez vášho výslovného súhlasu.
NÁBOR
Ak sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti DOLLE, používame vaše osobné údaje iba na účely náborového procesu. Vaše údaje používame na to, aby sme sa dozvedeli o vašom vzdelaní a odborných skúsenostiach, posúdili vašu vhodnosť pre prácu v Dolle a nakoniec – aby sme vás kontaktovali a pozvali na pohovor.
Ak sa po skončení náboru rozhodneme Vás zamestnať, osobné údaje poskytnuté počas náboru môžu byť použité na účely budúceho zamestnania – aby ste ich nemuseli znova poskytovať. Osobné údaje, ktoré uvediete vo svojom životopise a v motivačnom liste, sa najčastejšie ukladajú do vášho zamestnaneckého spisu.
Vaše osobné údaje, ktoré používame na náborové účely, nepoužije DOLLE na marketingové účely bez vášho súhlasu.
KONTAKT A SŤAŽNOSTI
Ak nám pošlete e-mail alebo kontaktujete spoločnosť DOLLE prostredníctvom formulára sťažnosti na webovej stránke www.dolle.com.pl, používame vaše osobné údaje na komunikáciu s vami a zodpovedanie otázky alebo sťažnosti v súlade s obsahom váš dopyt alebo správu.
Ak nás kontaktujete na komerčné účely (napríklad objednanie tovaru alebo využitie našich služieb), vaše osobné údaje môžu byť následne použité na zaslanie obchodnej ponuky – avšak len v rozsahu, v akom si to vyžiadate a v súvislosti s vašimi dopytmi.
Bez ohľadu na vyššie uvedené, aj keď nadviažeme komunikáciu na komerčné účely, nepoužijeme vaše osobné údaje na marketingové účely bez vášho súhlasu v súvislosti s inými ponukami, než o ktoré ste výslovne požiadali pri kontaktovaní.
VYŠETROVANIE A OBHAJOVANIE NÁROKOV
Stáva sa, že budeme musieť použiť vaše osobné údaje na uplatnenie alebo obranu našich práv, a to aj na súde. Dúfame, že sa tak nestane, ale ak medzi nami dôjde k nejakému sporu, možno budeme musieť použiť vaše osobné údaje v priebehu súdneho, arbitrážneho alebo mediačného konania.
V takom prípade použijeme vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu a v súvislosti s prebiehajúcimi rozhovormi alebo konaniami. Môže sa stať, že vaše osobné údaje použijeme na to, aby sme vás v prípade predvolali ako svedka, alebo – ak ste náš zhotoviteľ alebo dodávateľ – v súvislosti s tým, že budete účastníkom prípadu.
Vaše osobné údaje, ktoré používame na účely súvisiace s vyšetrovaním alebo obhajobou nárokov, spoločnosť Dolle bez vášho súhlasu nepoužije na iné účely. Predovšetkým nebudeme spracúvať vaše údaje na marketingové účely bez vášho výslovného súhlasu.
MARKETINGOVÉ CIELE
Ak udelíte súhlas, môže spoločnosť Dolle spracúvať vaše osobné údaje aj na marketingové účely, t. j. na propagáciu našej ponuky produktov a služieb. V rámci nášho marketingu Vám chceme predstaviť náš nový rad produktov či služieb, ako aj nové komerčné či obchodné riešenia využívané v našom biznise. Chceme vás tiež informovať o našich akciách alebo kampaniach.
Okrem toho, ak v rámci spolupráce výslovne súhlasíte s obchodnou komunikáciou e-mailom alebo telefonicky, použijeme vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo na komunikáciu našej obchodnej ponuky.
Do akej miery DOLLE spracúva moje osobné údaje?
Dodávatelia a zhotovitelia.
Ak vaše osobné údaje používame v súvislosti s našimi obchodnými aktivitami, a to aj na obchodné a marketingové účely, môžeme vaše osobné údaje spracúvať v nasledujúcom rozsahu:
(i) meno a priezvisko;
(ii) názov spoločnosti (ak prevádzkujete samostatnú spoločnosť);
(iii) vaša pracovná pozícia alebo v rámci štruktúry spoločnosti;
(iv) adresa bydliska;
(v) adresu na doručovanie;
(vi) adresa dodania;
(vii) DIČ (ak prevádzkujete samostatnú spoločnosť);
(viii) e-mailovú adresu (vrátane pracovnej);
(ix) telefónne číslo (vrátane firemného telefónneho čísla);
(x) informácie o vašej banke a čísle bankového účtu;
(xi) IP adresa, z ktorej komunikujete s našou webovou stránkou;
(xii) vaša história komunikácie s DOLLE;
(xiii) história našej spolupráce (informácie o objednávkach a rozsahu zakúpeného tovaru alebo služieb, uskutočnených platbách a pod.)
(xiv) údaje z verejne dostupných zdrojov;
(xv) vaše reklamácie;
(xvi) dodatočné informácie o vás, ktoré ste mohli zahrnúť do akejkoľvek korešpondencie alebo komunikácie s nami;
(xvii) váš súhlas;
(xviii) cookies a informácie o zariadení, ktoré používate pri používaní našej webovej stránky (ako je typ zariadenia, jeho nastavenia, informácie o používanom prehliadači atď.).
ZAMESTNANCI A UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE
Ak ste naším zamestnancom (dodávateľom) alebo nás kontaktujete za účelom nadviazania spolupráce so spoločnosťou DOLLE, môžeme spracúvať vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:
(i) meno a priezvisko;
(ii) fotografia
(iii) adresa bydliska;
(iv) adresa na doručovanie;
(v) dátum vášho narodenia;
(vi) rodné číslo 
(vii) DIČ (ak vám bol pridelený);
(viii) Vaša štátna príslušnosť
(ix) e-mailovú adresu (vrátane pracovnej);
(x) telefónne číslo (vrátane firemného telefónneho čísla);
(xi) informácie o vašej banke a čísle bankového účtu;
(xii) vaša pracovná pozícia ;
(xiii) vaše vzdelanie ;
(xiv) informácie o súčasnom alebo predchádzajúcom zamestnaní (ako sú údaje o zamestnávateľovi alebo klientovi, doba zamestnania atď.);
(xv) informácie týkajúce sa vášho platu;
(xvi) informácie o vašej ekonomickej situácii a konkrétnejšie – váš príjem domácnosti na člena rodiny (ak ide o informácie, ktoré vám ponúka určité benefity alebo výhody);
(xvii) vaše zdravotné údaje (v rozsahu, v akom nám tieto údaje poskytnete v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo pracovno-lekárskymi prehliadkami);
(xviii) informácie o poberaní starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo iných zdravotných dávok.
OSOBY, KTORÉ NÁS KONTAKTUJÚ A REKLAMUJÚ TOVAR
Ak nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.dolle.com.pl, môžeme spracúvať vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:
(i) meno a priezvisko;
(ii) adresa bydliska;
(iii) telefónne číslo 
(iv) e-mailovú adresu ;
(v) IP adresa, z ktorej komunikujete s našou webovou stránkou;
(vi) ďalšie informácie o vás, ktoré ste mohli uviesť v korešpondencii alebo komunikácii s nami
(vii) cookies a informácie o zariadení, ktoré používate pri používaní našej webovej stránky (ako je typ zariadenia, jeho nastavenia, informácie o používanom prehliadači atď.).
NA AKOM ZÁKLADE SPRAVUJE DOLLE MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?
DOLLE zabezpečuje, že vaše osobné údaje budú spracovávané iba v súlade so zákonom. To znamená, že vaše osobné údaje budeme vždy spracúvať na konkrétnom základe, ktorý budeme vedieť preukázať. Základ spracúvania osobných údajov sa môže líšiť v závislosti od účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame.
PODNIKANIE
Ak sme vaše osobné údaje získali v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, spracúvame vaše údaje v prvom rade za účelom plnenia zmluvy o spolupráci, ktorá nás spája a v druhom rade aj preto, aby sme vám umožnili uplatniť si vaše garancie alebo záručné práva.
Základom spracovania tu teda bude nutnosť použiť Vaše osobné údaje za účelom realizácie dodávky tovaru alebo služieb. Ak je zmluvnou stranou Zmluvy iný subjekt ako Vy (napr. Vaše údaje sme získali od Vášho zamestnávateľa alebo vystupujete v komunikácii ako zástupca firmy alebo organizačnej zložky), základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov bude používanie vašich údajov na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov spoločnosti Dolle a tohto subjektu (tretej strany), napríklad na zabezpečenie správnej dodávky alebo služby.
PREVÁDZKA WEBOVEJ STRÁNKY WWW.DOLLE.COM.PL
Údaje o vašom používaní webovej stránky, ktoré získavame prostredníctvom tzv Cookies spracovávame na základe vášho súhlasu vyjadreného v súlade s čl. 173 zákona o telekomunikáciách.
Ak nás kontaktujete cez kontaktný formulár, spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, vyjadreného v súvislosti s odoslaním dopytu a nadviazaním kontaktu.
V oboch prípadoch bude teda základom spracovania vašich osobných údajov váš súhlas. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, čím však nezbavíte spracúvania osobných údajov v súlade so zákonom počas doby platnosti Vášho súhlasu.
RIEŠENIE PRACOVNÉHO VZŤAHU
Všetky osobné údaje spracúvané spoločnosťou DOLLE v súvislosti s už nadviazanou spoluprácou na základe pracovnej zmluvy alebo mandátnej zmluvy slúžia za účelom riadneho plnenia úlohy zamestnávateľa. Použitie týchto údajov je nevyhnutné na to, aby spoločnosť Dolle splnila svoje povinnosti uložené spoločnosti DOLLE podľa ustanovení poľského práva upravujúceho danú formu zamestnania alebo spolupráce, ako aj – aby spoločnosť DOLLE mohla vykonávať svoje práva ako zamestnávateľ.
Niekedy budú Vaše citlivé (zdravotné) údaje podľa potreby použité aj na plnenie povinností uložených na základe predpisov sociálneho zabezpečenia alebo ustanovení o preventívnej zdravotnej starostlivosti alebo pracovnom lekárstve.
Základom spracovania Vašich osobných údajov je nevyhnutnosť ich použitia pre riadne plnenie pracovnej zmluvy, ktorá Vás spája so spoločnosťou DOLLE, ako aj plnenie zákonnej povinnosti, ktorá nám vyplýva z ustanovení pracovného práva alebo občianskeho práva. . Pokiaľ ide o vaše zdravotné údaje, základom spracúvania je nevyhnutnosť ich použitia na plnenie povinností a výkon konkrétnych práv prevádzkovateľom alebo dotknutou osobou v oblasti pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, ako aj pre účely preventívnej zdravotnej starostlivosti alebo pracovného lekárstva, na posúdenie schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zamestnanca, lekárske vyšetrenie, zdravotné alebo sociálne zabezpečenie.
NÁBOR
Pri náborových procesoch sa snažíme v každom možnom prípade získať váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely náboru, pričom vás žiadame, aby ste príslušný súhlas uviedli vo svojom životopise alebo motivačnom liste, ktorý nám poskytnete. To vám umožní vyhnúť sa pochybnostiam o tom, či máme právo použiť všetky osobné údaje, ktoré ste zverejnili v zaslaných dokumentoch alebo v priebehu náborového procesu.
Aj keď však nesúhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov na účely náboru (napr. ak nám zašlete svoj životopis bez potrebného súhlasu), budeme môcť vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu potrebnom na náborový proces.
Základom spracovania Vašich osobných údajov bude teda Váš súhlas a v prípade jeho absencie nutnosť použiť Vaše údaje na vykonávanie náborových aktivít zameraných na uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo mandátnej zmluvy.
V tomto prípade bude základom pre spracovanie vašich osobných údajov váš súhlas alebo nutnosť použiť vaše osobné údaje na vykonanie opatrení v súlade s vašou požiadavkou pred uzavretím zmluvy. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo Váš súhlas kedykoľvek odvolať, čím sa však spracovanie Vašich osobných údajov nestane nezákonným počas doby platnosti Vášho súhlasu.
Váš súhlas v tejto súvislosti je dobrovoľný, ale nevyhnutný pre náborový proces. Bez súhlasu so spracovaním vašich údajov v tejto súvislosti vás nebudeme môcť kontaktovať a uskutočniť náborový proces.
NADVIAZANIE KONTAKTU A REKLAMÁCIE
Ak nás kontaktujete prostredníctvom reklamačného formulára, spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, vyjadreného v súvislosti s odoslaním dopytu a nadviazaním kontaktu.
Ak nás kontaktujete iným spôsobom, napríklad e-mailom, spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sme na vašu žiadosť mohli konať v súlade s obsahom vašej otázky alebo správy.
V tomto prípade bude základom pre spracovanie vašich osobných údajov váš súhlas alebo nutnosť použiť vaše osobné údaje na vykonanie opatrení v súlade s vašou požiadavkou pred uzavretím zmluvy. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo Váš súhlas kedykoľvek odvolať, čím sa však spracovanie Vašich osobných údajov nestane nezákonným počas doby platnosti Vášho súhlasu.
Váš súhlas v tejto súvislosti je dobrovoľný, ale nevyhnutný na nadviazanie kontaktu. Bez súhlasu so spracovaním vašich údajov v tejto súvislosti vás nebudeme môcť kontaktovať.
VYŠETROVANIE A OBHAJOVANIE NÁROKOV
Ak vaše údaje používame v súvislosti s prešetrovaním alebo obhajobou nárokov, základom spracovania vašich osobných údajov bude oprávnený právny záujem spoločnosti Dolle ako správcu osobných údajov. Použitie vašich údajov bude nevyhnutné na ochranu záujmov spoločnosti Dolle, napríklad v oblasti vymáhania pohľadávok, obrany proti neoprávneným obvineniam atď.
MARKETINGOVÉ CIELE
Vaše osobné údaje na marketingové účely budeme spracovávať len na základe Vášho súhlasu, ktorý Dolle oprávňuje zasielať Vám obchodné a marketingové správy. Zabezpečujeme, aby ste pri udelení súhlasu so spracovaním vašich údajov na marketingové účely boli vždy informovaní a vedeli, že vaše údaje budú použité aj na to, aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich produktoch alebo akciách.
Možnosť nadviazania a udržiavania spolupráce s nami nikdy nepodliehame vášmu súhlasu so spracovaním vašich údajov na marketingové účely. Je to úplne svojvoľné a dobrovoľné. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, čím však nezbavíte spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom počas doby platnosti Vášho súhlasu.
AKO DLHO UCHOVÁVA DOLLE MOJE OSOBNÉ ÚDAJE
Doba, po ktorú Vaše osobné údaje spracúvame, závisí od účelu spracúvania. A tak podľa toho:
(i) ak ste našim zhotoviteľom alebo dodávateľom, alebo ak konáte v ich mene – spracúvame vaše osobné údaje po dobu trvania zmluvy alebo po dobu spolupráce. Po uplynutí tejto doby budeme vaše údaje spracúvať na účely súvisiace so zodpovednosťou za našu činnosť v rámci ochrany osobných údajov, ako aj po dobu premlčania nárokov súvisiacich so súčinnosťou podľa platných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu desať (10) rokov;
(ii) ak ste naším zamestnancom alebo dodávateľom – Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania spolupráce alebo pracovného pomeru, ako aj po dobu vyžadovanú zákonom ohľadom uchovávania alebo archivovania dokumentov a informácií týkajúcich sa Vášho pracovného pomeru, najdlhšie však než na obdobie päťdesiatich (50) rokov;
(iii) ak nám poskytnete svoje osobné údaje v súvislosti s náborovým procesom – budeme vaše osobné údaje uchovávať počas trvania náborového procesu, a ak nevykonávame nábor – po dobu jedného (1) roka od dátum prijatia vášho životopisu alebo motivačného listu. Uchovávanie vašich osobných údajov po túto dobu nám umožní kontaktovať vás, ak začneme vykonávať zamestnaneckú činnosť neskôr;
(iv) ak s nami komunikujete – vaše osobné údaje uchovávame po celú dobu komunikácie a korešpondencie a po vybavení prípadu alebo poskytnutí úplnej odpovede – uchovávame tieto údaje po dobu nie dlhšiu ako tri (3) rokov od ukončenia komunikácie, aby sme vám umožnili v prípade potreby vrátiť sa k predchádzajúcim diskusiám a problémom a aby sme vám mohli zodpovedať za naše aktivity v oblasti ochrany osobných údajov;
(v) údaje získané o spôsobe, akým používate našu webovú stránku – budeme používať po celú dobu spolupráce, a to po dobu troch (3) rokov od vašej poslednej návštevy našej webovej stránky;
(vi) osobné údaje, ktoré používame na marketingové účely – budú z našej strany spracovávané do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na tento účel, najdlhšie však po dobu piatich (5) rokov od udelenia súhlasu .
KTO JE PRÍJEMCOM MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU DOLLE?
Zabezpečujeme, aby boli vaše osobné údaje prenášané len tým osobám, ktoré k nim musia mať prístup, aby spoločnosť Dolle mohla riadne plniť našu spoluprácu, alebo v súvislosti so zákonnými povinnosťami, ktoré má spoločnosť Dolle. Vaše osobné údaje budú zdieľané:
(i) zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti DOLLE, ktorí sa podieľajú na riešení spolupráce alebo záležitostí – v každom prípade však zabezpečíme, aby tieto osoby boli oprávnené spracúvať vaše osobné údaje a zaväzujeme sa v tejto súvislosti zachovávať mlčanlivosť;
(ii) subjekty poskytujúce spoločnosti DOLLE IT a hostingové služby – Vaše osobné údaje spracúvame aj v elektronickej podobe, čo znamená, že subjekty, ktoré nás podporujú zo strany IT, ako aj poskytovatelia hostingových služieb, na ktorých uchovávame naše údaje, budú mať prístup k ich vrátane e-mailu;
(iii) prepravné alebo prepravné spoločnosti – na doručenie tovaru alebo iných vecí (napr. dokladov) na adresu, ktorú ste uviedli pri nákupe alebo v rámci spolupráce;
(iv) subjekty poskytujúce DOLLE právne služby, daňové poradenstvo, účtovné a personálne a mzdové služby – v rozsahu, v akom je zverejnenie vašich údajov nevyhnutné na zabezpečenie správnosti zúčtovania daní, z hľadiska personalistiky a miezd, alebo v súvislosti s nevybavenými konania. V rovnakom rozsahu bude umožnený prístup k Vašim osobným údajom aj subjektom obsluhujúcim DOLLE z právneho hľadiska, ktoré sa podieľajú napríklad na vydávaní stanovísk k dokumentom, na ktorých sú Vaše osobné údaje obsiahnuté;
(v) orgány verejnej moci, súdy a tribunály – v rozsahu, v akom bude prenos vašich osobných údajov nevyhnutný alebo požadovaný z dôvodu prebiehajúceho konania alebo v súvislosti s povinnosťou preniesť údaje konkrétnym orgánom na základe zákonných ustanovení (vyrovnania s daňový úrad a Sociálna poisťovňa atď.).
Spoločnosť DOLLE za žiadnych okolností nezverejní vaše údaje tretím stranám na komerčné účely. Tie vaše nepredávame, takže sa nemusíte báť, že sa dostanú ku komukoľvek, s kým ste svoje údaje nechceli zdieľať.
AKO SÚ SPRACOVÁVANÉ A CHRÁNENÉ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?
PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
DOLLE vynakladá maximálne úsilie na to, aby vaše osobné údaje boli spracúvané v súlade s platnou legislatívou a v súlade so zásadami ich spracúvania uvedenými v GDPR. Základné princípy a štandardy spracovania osobných údajov v našej spoločnosti sú uvedené v podrobných Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú záväzné pre každého nášho zamestnanca a spolupracovníka. Vďaka tomu dbáme na to, aby si všetky osoby podieľajúce sa na našom podnikaní uvedomovali dôležitosť zabezpečenia riadneho spracovania vašich osobných údajov.
Základné zásady, ktorými sa riadime pri spracúvaní vašich osobných údajov, sú:
(i) zásada zákonnosti spracúvania osobných údajov, spravodlivo a transparentne – snažíme sa o to, aby spracúvanie Vašich osobných údajov z našej strany vždy prebiehalo na zákonom prípustnom základe a aby spracúvanie Vašich osobných údajov a účely spracovania sú vám jasné a zrozumiteľné;
(ii) zásada minimalizácie údajov – vynakladáme maximálne úsilie, aby sme spracúvali iba tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú. Vaše osobné údaje poskytujeme len príjemcom, pre ktorých je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu, na ktorý vaše údaje spracúvame. Týmto príjemcom poskytujeme len rozsah vašich údajov, ktorý je nevyhnutný na tento účel;
iii) zásada obmedzenia účelu spracúvania – vaše údaje zhromažďujeme len na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely a ďalej ich nespracúvame spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito účelmi. Snažíme sa vám poskytnúť vhodné a presné informácie o tom, prečo a na aké účely budeme vaše údaje spracovávať;
(iv) zásada správnosti – dbáme na to, aby nami spracovávané údaje boli vždy pravdivé, správne a v prípade potreby – aktualizované, aby nedochádzalo k omylom, skresleniam alebo iným nezrovnalostiam. Ak zistíte, že v niektorej oblasti neboli vaše osobné údaje nami aktualizované alebo sú nesprávne, kontaktujte nás na adrese: biuro@dolle.com;
(v) zásada obmedzenia doby uchovávania údajov – vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý vaše údaje spracúvame. Akonáhle už nebudeme vaše údaje žiadnym spôsobom potrebovať – vymažeme všetky vaše údaje z našich databáz a systémov;
(vi) princíp integrity a dôvernosti – v DOLLE uplatňujeme potrebné opatrenia na ochranu dôvernosti a integrity vašich osobných údajov. Našou prioritou je zabezpečiť plnú bezpečnosť a ochranu vašich osobných údajov používaním aktuálnych a vhodných bezpečnostných opatrení;
(vii) zásada zodpovednosti – v oblasti ochrany osobných údajov dodržiavame nielen podmienky ich spracúvania, ale vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme boli schopní preukázať dodržiavanie týchto noriem a dodržiavanie ustanovení vôbec krát. Pravidlá spracovania vašich osobných údajov sú spísané v rámci postupov, aby sme vám v prípade vášho dopytu mohli poskytnúť úplné a spoľahlivé informácie o tom, aké činnosti sme s vašimi údajmi vykonali.
ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ako je uvedené vyššie, používame vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili úplnú bezpečnosť vašich osobných údajov pred ich (zavineným alebo náhodným) zničením, stratou, úpravou, neoprávneným zverejnením alebo neoprávneným prístupom.
Tieto opatrenia zahŕňajú technické záruky (riadna ochrana priestorov a systémov, v ktorých spracúvame vaše osobné údaje; záruky, ktoré bránia tretím stranám čítať obsah dokumentov obsahujúcich osobné údaje, vytvárať zálohy atď.) a pravidlá a postupy, ktoré požadujeme od všetkých našich zamestnancov a spolupracovníkov.
Použité opatrenia nám spoločne umožňujú riadne chrániť vaše osobné údaje pred stratou alebo zverejnením. Navyše ich neustále vylepšujeme spolu s meniacim sa prostredím a technologickým pokrokom.
AKÉ SÚ MOJE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Z dôvodu spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou DOLLE máte množstvo práv, ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Uplatňovanie týchto práv je bezplatné a spoločnosť DOLLE vynakladá maximálne úsilie na to, aby sa dala ľahko implementovať.
PRÁVA TÝKAJÚCE SA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov z našej strany máte nasledovné práva:
(i) právo na prístup k osobným údajom – kedykoľvek nás môžete požiadať o informáciu, či a v akom rozsahu spracúvame vaše osobné údaje a získať informácie o pravidlách spracúvania vašich osobných údajov;
(ii) právo na opravu vašich údajov – môžete nás kedykoľvek požiadať o opravu alebo aktualizáciu vašich údajov, ak sa dozviete alebo sa domnievate, že vaše údaje sú nesprávne alebo neaktuálne. Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť DOLLE vás môže požiadať o poskytnutie informácií umožňujúcich vašu identifikáciu a potvrdenie zmeny alebo aktualizácie údajov;
(iii) právo na obmedzenie spracúvania – ak zistíte, že pre konkrétny proces spracúvame príliš široký katalóg vašich osobných údajov, máte právo požiadať, aby sme tento rozsah spracúvania obmedzili. Pokiaľ nie je vaša požiadavka v rozpore s požiadavkami, ktoré nám ukladá platná právna úprava, alebo to nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, obmedzíme spracovanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum alebo zastavíme ďalšie spracovanie;
(iv) právo na vymazanie údajov (právo byť zabudnutý) – ak sa rozhodnete, že vaše osobné údaje spracúvame bez právneho základu, alebo ich spracúvame, hoci ich už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich zhromaždili – máte právo požadovať, aby sme vymazali vaše osobné údaje z našich databáz a systémov. Vašej žiadosti vyhovieme, pokiaľ neexistuje iný oprávnený záujem na spracúvaní Vašich osobných údajov, prípadne povinnosť Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. V každom prípade sa budeme snažiť vyhovieť Vašej požiadavke v maximálnej možnej miere a ak to nebude možné – pokúsime sa ju upraviť tak, aby Vám ju už nebolo možné priradiť (pod tzv. pseudonymizáciou );
(v) právo na prenosnosť údajov – v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu alebo v súvislosti s plnením zmluvy a spracúvanie údajov prebieha automatizovaným spôsobom (napr. ), na vašu žiadosť vyexportujeme údaje, ktoré spracujeme do samostatného súboru v obľúbenom formáte, aby sme umožnili ich prenos k inému prevádzkovateľovi údajov.
Vyššie uvedené práva je možné uplatniť nahlásením na našu e-mailovú adresu biuro@dolle.com a listom na adresu DOLLE Sp. z o., ul. Międzyrzecka 149, 43-382 Bielsko-Biała, s anotáciou „Osobné údaje“. Pozývame vás tiež, aby ste nás kontaktovali na tejto adrese vo všetkých situáciách, v ktorých máte obavy, otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spôsobu, akým spoločnosť DOLLE spracúva vaše osobné údaje.
Táto webová stránka používa cookies. Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie sociálnych funkcií a analýzu návštevnosti našej stránky. Informácie o tom, ako používate našu webovú stránku, zdieľame so sociálnymi, reklamnými a analytickými partnermi. Partneri môžu tieto informácie kombinovať s inými údajmi, ktoré od vás získajú alebo ktoré získali pri používaní ich služieb.
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať, aby pomohli používateľom efektívnejšie využívať webové stránky.
Zákon hovorí, že cookies môžeme ukladať do zariadenia užívateľa, ak sú nevyhnutné pre fungovanie tejto webovej stránky. Na všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré súbory cookie umiestňujú služby tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vo vyhlásení o súboroch cookie na našej webovej stránke.
Zistite viac o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracúvame osobné údaje v rámci Zásad ochrany osobných údajov.
Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.dolle.com.pl
Váš aktuálny stav: Povoliť všetky súbory cookie (základné, predvoľby, štatistiky, marketing).
ID vášho súhlasu: sIZDyWItqSS4bXBQZVcY0PuMJmnWZMviWwEYhz3oRhPw1RD3wAwJ4A == Dátum súhlasu: utorok, 11. august 2020, 14:58:23 CEST
Zmeňte svoj súhlas | Zrušenie súhlasu
Vyhlásenie o súboroch cookie naposledy aktualizované 4. augusta 2020 súborom Cookiebot:
PRÁVO NA NÁMIETKU
Samostatne by sme vás chceli informovať, že máte právo namietať proti spracovaniu vašich údajov. Ak zistíte, že v situácii spracúvania vašich osobných údajov na základe verejného záujmu alebo právneho záujmu spoločnosti DOLLE alebo akejkoľvek tretej strany – spracúvame vaše údaje príliš široko (neadekvátnym spôsobom) – môžete požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. údajov. Rovnaké právo máte, ak sa kedykoľvek rozhodnete, že si neželáte, aby sme vaše údaje spracúvali priamo na marketingové účely. Po vznesení námietky – už nebudeme vaše údaje v tejto súvislosti a na tento účel spracúvať, pokiaľ to nebude nevyhnutné z dôvodu existencie niektorých platných legitímnych dôvodov na spracúvanie vašich údajov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami; alebo na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich nárokov.
Vyššie uvedené práva je možné uplatniť nahlásením na našu e-mailovú adresu biuro@dolle.com alebo poštou na adresu DOLLE Sp. z o., ul. Międzyrzecka 149, 43-382 Bielsko-Biała, s anotáciou „Osobné údaje“. Pozývame vás tiež, aby ste nás kontaktovali na tejto adrese vo všetkých situáciách, v ktorých máte obavy, otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spôsobu, akým spoločnosť DOLLE spracúva vaše osobné údaje.
Svoje právo vzniesť námietku môžete uplatniť odoslaním žiadosti na našu e-mailovú adresu: biuro@dolle.com alebo poštou na adresu DOLLE Sp. z o., ul. Międzyrzecka 149, 43-382 Bielsko-Biała, s anotáciou „Osobné údaje“.
PRÁVO PODAŤ REKLAMÁCIU
Ak sa domnievate, že sme akýmkoľvek spôsobom porušili pravidlá spracovania vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu, teda predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.
V rámci uplatnenia tohto práva by ste mali poskytnúť úplný popis situácie a uviesť, aké konanie považujete za porušenie vašich práv alebo slobôd. Sťažnosť treba podať priamo dozornému orgánu.
Partner na slovensku
POLSTAR, s.r.o.   IČO: 36472158 DIČ: 2020028164 IČ DPH: SK2020028164   Pod Vinbargom 1085 01 Bardejov Info: 0544742427 Email: info@dolle.sk   Schody a zábradlia: Igor Desák: 0918 885 735