OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A POLITIKA TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

DOLLE ako zodpovedná spoločnosť zabezpečuje, aby náš systém environmentálneho manažérstva bol v súlade so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa zdravého a trvalo udržateľného rozvoja v spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Vo všetkých aspektoch nášho podnikania konáme zodpovedne, pokiaľ ide o náš sociálny a environmentálny vplyv.

Naša firemná kultúra v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a udržateľnosti odráža prebiehajúce zmeny v spoločnosti okolo nás a neustále sa im prispôsobuje. Je to tiež dôležitý prvok pri udržiavaní pozície Dolle na trhu ako preferovaného a na rozvoj orientovaného partnera.

Environmentálna politika a politika trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti DOLLE je neoddeliteľnou súčasťou politiky spoločenskej zodpovednosti (CSR) spoločnosti a zohľadňuje formálne pravidlá a normy, ako aj požiadavky zákazníkov a partnerov súvisiace s trvalo udržateľným podnikaním.

Aby sme minimalizovali riziko negatívnych dopadov na náš dodávateľský reťazec, kladieme na seba a našich dodávateľov vysoké požiadavky, aby sme dodržiavali Kódex správania skupiny DOLLE. Preto DOLLE zavádza postupy výberu dodávateľov, ktoré zahŕňajú ekonomické aj environmentálne výpočty ako základ pre rozhodovanie o uzatváraní obchodných zmlúv.

V rámci vývoja našich produktov pracujeme na zdokonaľovaní a rozvoji spôsobu balenia produktov vývojom a implementáciou nových štandardov balenia. Chceme, aby obaly produktov mali čo najmenší dopad na životné prostredie a zároveň chránili, doručovali a prezentovali náš produkt našim zákazníkom v perfektnom stave.

DOLLE neustále pracuje na zvyšovaní povedomia nových aj existujúcich zamestnancov o politikách a cieľoch spoločnosti v oblasti udržateľnosti. V dôsledku toho majú silné povedomie o organizačnom správaní a kultúre, ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie cieľov udržateľnej výrob.

UN GLOBAL COMPACT – iniciatíva OSN

Zaviazali sme sa dodržiavať UN Global Compact, najväčšiu svetovú iniciatívu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja pre podniky. Účasťou na Globálnom pakte sa DOLLE zaväzuje neustále pracovať na čoraz úplnejšej implementácii 10 princípov Globálneho paktu v oblastiach ľudských práv, pracovných práv, ochrany životného prostredia a boja proti korupcii a prispievať k implementácii 17 Cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Naše 4 továrne v Dánsku, Rumunsku, na Ukrajine a v Číne sú zapojené do iniciatívy OSN Global Compact.

Závody a továrne DOLLE

Tu sú príklady našich aktivít:
Vo viacerých našich lokalitách sme implementovali niekoľko trvalo udržateľných energetických riešení:

  • Solárne panely boli inštalované v továrni na Ukrajine aj v skladoch spoločnosti DOLLE GmbH v Brémach;
  • Systémy rekuperácie tepla boli implementované v závode Frøstrup;
  • Továreň, kancelárie aj mesto Frøstrup sú zásobované teplom vďaka využívaniu biopaliva vo forme zvyškov z výroby drevených prvkov v našej továrni.

Vývoj inovatívnych produktov

Aby sme minimalizovali náš dopad na životné prostredie, v DOLLE pracujeme na vývoji produktov, ktoré majú minimálny negatívny dopad na životné prostredie a zároveň vytvárajú hodnotu pre našich zákazníkov. Okrem iného môžeme spomenúť ekologicky orientované podkrovné schody DOLLE clickFIX®, ktoré stanovujú nový štandard pre izolačnú hodnotu (U) podkrovných schodov. Tým, že sa spotrebitelia vyhnú tepelným mostom, šetria energiu vo svojich domoch. Inými slovami, tým, že podkrovné schody získajú najlepšiu izolačnú hodnotu na trhu, znižujú tepelné straty v domácnosti.

Materiály použité vo výrobe

Neustále analyzujeme naše výrobné metódy, pričom osobitnú pozornosť venujeme použitiu materiálov a stanovujeme si ambiciózne ciele do budúcnosti, aby sme minimalizovali náš vplyv na životné prostredie. Medzi naše súčasné ciele patrí:

  • zníženie emisií CO2 o 50 % do roku 2030;
  • recyklácia a zníženie spotreby obalov;
  • zvýšime množstvo recyklovateľných materiálov v produktoch DOLLE. Naša zmršťovacia fólia už z 30 % pozostáva z recyklovaného plastu;
  • do roku 2025 znížime podiel plastov v našich obaloch o 25 %. To zahŕňa postupné vyradenie ESP ako výplne obalov a plastovej ochrany rebríka podkrovia.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

FSC®

Naše ciele:

  • Maximalizácia využívania dreva z trvalo udržateľných zdrojov;
  • 100% certifikované drevo v roku 2025 vo všetkých továrňach DOLLE;
  • 100% FSC kartónový obal v Dánsku od 1.1.2023

FSC® je celosvetovo uznávaná mimovládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať zodpovedné obhospodarovanie lesov a zlepšovať životné podmienky miestnych ľudí v lesoch po celom svete. FSC® tiež zabraňuje odlesňovaniu. Certifikát je zárukou, že environmentálna a sociálna zodpovednosť je spoľahlivo zdokumentovaná. To znamená, že produkty s označením FSC® je možné zakúpiť s čistým svedomím.